Bacaan Surah Yusuf Rumi Dan Jawi Sentiasa Dirujuk

Bacaan Surah Yusuf Rumi Dan Jawi Sentiasa Dirujuk. Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan Surah Yusuf untuk anda. Ada segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi..

Untuk itu, admin kongsikan bacaan Yusuf rumi. Sama-sama perbaiki bacaan tersebut..

Bacaan Surah Yusuf Rumi Dan Jawi Sentiasa Dirujuk

 

Bacaan Surah Yusuf Rumi Dan Jawi Sentiasa Dirujuk

Untuk anda yang ingin memperlajari surah ini, admin kongsikan panduan Surah Yusuf Rumi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..

 

Surah Yusuf Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu

2. innaa anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyan la’allakum ta’qiluuna

3. nahnu naqushshu ‘alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wa-in kunta min qablihi lamina alghaafiliina

4. idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada ‘asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina

5. qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka ‘alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani ‘aduwwun mubiinun

6. wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu’allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni’matahu ‘alayka wa’alaa aali ya’quuba kamaa atammahaa ‘alaa abawayka min qablu ibraahiima wa-ishaaqa inna rabbaka ‘aliimun hakiimun

7. laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina

8. idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu ‘ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin

9. uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba’dihi qawman shaalihiina

10. qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba’dhu alssayyaarati in kuntum faa’iliina

11. qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa ‘alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna

12. arsilhu ma’anaa ghadan yarta’ wayal’ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna

13. qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum ‘anhu ghaafiluuna

14. qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu ‘ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna

15. falammaa dzahabuu bihi wa-ajma’uu an yaj’aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabi-annahum bi-amrihim haadzaa wahum laa yasy’uruuna

16. wajaauu abaahum ‘isyaa-an yabkuuna

17. qaaluu yaa abaanaa innaa dzahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa ‘inda mataa’inaa fa-akalahu aldzdzi/bu wamaa anta bimu/minin lanaa walaw kunnaa shaadiqiina

18. wajaauu ‘alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta’aanu ‘alaa maa tashifuuna

19. wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaa ghulaamun wa-asarruuhu bidaa’atan waallaahu ‘aliimun bimaa ya’maluuna

20. wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma’duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina

21. waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu ‘asaa an yanfa’anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu’allimahu min ta/wiili al-ahaadiitsi waallaahu ghaalibun ‘alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna

22. walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa’ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina

23. waraawadat-hu allatii huwa fii baytihaa ‘an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta laka qaala ma’aadza allaahi innahu rabbii ahsana matswaaya innahu laa yuflihu alzhzhaalimuuna

24. walaqad hammat bihi wahamma bihaa lawlaa an raaa burhaana rabbihi kadzaalika linashrifa ‘anhu alssuu-a waalfahsyaa-a innahu min ‘ibaadinaa almukhlashiina

25. waistabaqaa albaaba waqaddat qamiishahu min duburin wa-alfayaa sayyidahaa ladaa albaabi qaalat maa jazaau man araada bi-ahlika suu-an illaa an yusjana aw ‘adzaabun aliimun

26. qaala hiya raawadatnii ‘an nafsii wasyahida syaahidun min ahlihaa in kaana qamiishuhu qudda min qubulin fashadaqat wahuwa mina alkaadzibiina

27. wa-in kaana qamiishuhu qudda min duburin fakadzabat wahuwa mina alshshaadiqiina

28. falammaa raaa qamiishahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna ‘azhiimun

29. yuusufu a’ridh ‘an haadzaa waistaghfirii lidzanbiki innaki kunti mina alkhaathi-iina

30. waqaala niswatun fii almadiinati imra-atu al’aziizi turaawidu fataahaa ‘an nafsihi qad syaghafahaa hubban innaa lanaraahaa fii dhalaalin mubiinin

31. falammaa sami’at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa-a’tadat lahunna muttaka-an waaatat kulla waahidatin minhunna sikkiinan waqaalati ukhruj ‘alayhinna falammaa ra-aynahu akbarnahu waqaththha’na aydiyahunna waqulna haasya lillaahi maa haadzaa basyaran in haadzaa illaa malakun kariimun

32. qaalat fadzaalikunna alladzii lumtunnanii fiihi walaqad raawadtuhu ‘an nafsihi faist’shama wala-in lam yaf’al maa aamuruhu layusjananna walayakuunan mina alshshaaghiriina

33. qaala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimmaa yad’uunanii ilayhi wa-illaa tashrif ‘annii kaydahunna ashbu ilayhinna wa-akun mina aljaahiliina

34. faistajaaba lahu rabbuhu fasharafa ‘anhu kaydahunna innahu huwa alssamii’u al’aliimu

35. tsumma badaa lahum min ba’di maa ra-awuu al-aayaati layasjununnahu hattaa hiinin

36. wadakhala ma’ahu alssijna fatayaani qaala ahaduhumaa innii araanii a’shiru khamran waqaala al-aakharu innii araanii ahmilu fawqa ra/sii khubzan ta/kulu alththhayru minhu nabbi/naa bita/wiilihi innaa naraaka mina almuhsiniina

37. qaala laa ya/tiikumaa tha’aamun turzaqaanihi illaa nabba/tukumaa bita/wiilihi qabla an ya/tiyakumaa dzaalikumaa mimmaa ‘allamanii rabbii innii taraktu millata qawmin laa yu/minuuna biallaahi wahum bial-aakhirati hum kaafiruuna

38. waittaba’tu millata aabaa-ii ibraahiima wa-ishaaqa waya’quuba maa kaana lanaa an nusyrika biallaahi min syay-in dzaalika min fadhli allaahi ‘alaynaa wa’alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna

39. yaa shaahibayi alssijni a-arbaabun mutafarriquuna khayrun ami allaahu alwaahidu alqahhaaru

40. maa ta’buduuna min duunihi illaa asmaa-an sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin ini alhukmu illaa lillaahi amara allaa ta’buduu illaa iyyaahu dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna

41. yaa shaahibayi alssijni ammaa ahadukumaa fayasqii rabbahu khamran wa-ammaa al-aakharu fayushlabu fata/kulu alththhayru min ra/sihi qudhiya al-amru alladzii fiihi tastaftiyaani

42. waqaala lilladzii zhanna annahu naajin minhumaa udzkurnii ‘inda rabbika fa-ansaahu alsysyaythaanu dzikra rabbihi falabitsa fii alssijni bidh’a siniina

43. waqaala almaliku innii araa sab’a baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab’un ‘ijaafun wasab’a sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin yaa ayyuhaa almalau aftuunii fii ru/yaaya in kuntum lilrru/yaa ta’buruuna

44. qaaluu adhghaatsu ahlaamin wamaa nahnu bita/wiili al-ahlaami bi’aalimiina

45. waqaala alladzii najaa minhumaa waiddakara ba’da ummatin anaa unabbi-ukum bita/wiilihi fa-arsiluuni

46. yuusufu ayyuhaa alshshiddiiqu aftinaa fii sab’i baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab’un ‘ijaafun wasab’i sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin la’allii arji’u ilaa alnnaasi la’allahum ya’lamuuna

47. qaala tazra’uuna sab’a siniina da-aban famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihi illaa qaliilan mimmaa ta/kuluuna

48. tsumma ya/tii min ba’di dzaalika sab’un syidaadun ya/kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaliilan mimmaa tuhsinuuna

49. tsumma ya/tii min ba’di dzaalika ‘aamun fiihi yughaatsu alnnaasu wafiihi ya’shiruuna

50. waqaala almaliku i/tuunii bihi falammaa jaa-ahu alrrasuulu qaala irji’ ilaa rabbika fais-alhu maa baalu alnniswati allaatii qaththha’na aydiyahunna inna rabbii bikaydihinna ‘aliimun

51. qaala maa khathbukunna idz raawadtunna yuusufa ‘an nafsihi qulna haasya lillaahi maa ‘alimnaa ‘alayhi min suu-in qaalati imra-atu al’aziizi al-aana hasyasha alhaqqu anaa raawadtuhu ‘an nafsihi wa-innahu lamina alshshaadiqiina

52. dzaalika liya’lama annii lam akhunhu bialghaybi wa-anna allaaha laa yahdii kayda alkhaa-iniina

53. wamaa ubarri-u nafsii inna alnnafsa la-ammaaratun bialssuu-i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiimun

54. waqaala almaliku i/tuunii bihi astakhlishhu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiinun

55. qaala ij’alnii ‘alaa khazaa-ini al-ardhi innii hafiizhun ‘aliimun

56. wakadzaalika makannaa liyuusufa fii al-ardhi yatabawwau minhaa haytsu yasyaau nushiibu birahmatinaa man nasyaau walaa nudhii’u ajra almuhsiniina

57. wala-ajru al-aakhirati khayrun lilladziina aamanuu wakaanuu yattaquuna

58. wajaa-a ikhwatu yuusufa fadakhaluu ‘alayhi fa’arafahum wahum lahu munkiruuna

59. walammaa jahhazahum bijahaazihim qaala i/tuunii bi-akhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufii alkayla wa-anaa khayru almunziliina

60. fa-in lam ta/tuunii bihi falaa kayla lakum ‘indii walaa taqrabuuni

61. qaaluu sanuraawidu ‘anhu abaahu wa-innaa lafaa’iluuna

62. waqaala lifityaanihi ij’aluu bidaa’atahum fii rihaalihim la’allahum ya’rifuunahaa idzaa inqalabuu ilaa ahlihim la’allahum yarji’uuna

63. falammaa raja’uu ilaa abiihim qaaluu yaa abaanaa muni’a minnaa alkaylu fa-arsil ma’anaa akhaanaa naktal wa-innaa lahu lahaafizhuuna

64. qaala hal aamanukum ‘alayhi illaa kamaa amintukum ‘alaa akhiihi min qablu faallaahu khayrun haafizhan wahuwa arhamu alrraahimiina

65. walammaa fatahuu mataa’ahum wajaduu bidaa’atahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaanaa maa nabghii haadzihi bidaa’atunaa ruddat ilaynaa wanamiiru ahlanaa wanahfazhu akhaanaa wanazdaadu kayla ba’iirin dzaalika kaylun yasiirun

66. qaala lan ursilahu ma’akum hattaa tu/tuuni mawtsiqan mina allaahi lata/tunnanii bihi illaa an yuhatha bikum falammaa aatawhu mawtsiqahum qaala allaahu ‘alaa maa naquulu wakiilun

67. waqaala yaa baniyya laa tadkhuluu min baabin waahidin waudkhuluu min abwaabin mutafarriqatin wamaa ughnii ‘ankum mina allaahi min syay-in ini alhukmu illaa lillaahi ‘alayhi tawakkaltu wa’alayhi falyatawakkali almutawakkiluuna

68. walammaa dakhaluu min haytsu amarahum abuuhum maa kaana yughnii ‘anhum mina allaahi min syay-in illaa haajatan fii nafsi ya’quuba qadaahaa wa-innahu ladzuu ‘ilmin limaa ‘allamnaahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna

69. walammaa dakhaluu ‘alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii anaa akhuuka falaa tabta-is bimaa kaanuu ya’maluuna

70. falammaa jahhazahum bijahaazihim ja’ala alssiqaayata fii rahli akhiihi tsumma adzdzana mu-adzdzinun ayyatuhaa al’iiru innakum lasaariquuna

71. qaaluu wa-aqbaluu ‘alayhim maatsaa tafqiduuna

72. qaaluu nafqidu shuwaa’a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba’iirin wa-anaa bihi za’iimun

73. qaaluu taallaahi laqad ‘alimtum maa ji/naa linufsida fii al-ardhi wamaa kunnaa saariqiina

74. qaaluu famaa jazaauhu in kuntum kaadzibiina

75. qaaluu jazaauhu man wujida fii rahlihi fahuwa jazaauhu kadzaalika najzii alzhzhaalimiina

76. fabada-a bi-aw’iyatihim qabla wi’aa-i akhiihi tsumma istakhrajahaa min wi’aa-i akhiihi kadzaalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya/khudza akhaahu fii diini almaliki illaa an yasyaa-a allaahu narfa’u darajaatin man nasyaau wafawqa kulli dzii ‘ilmin ‘aliimun

77. qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum syarrun makaanan waallaahu a’lamu bimaa tashifuuna

78. qaaluu yaa ayyuhaa al’aziizu inna lahu aban syaykhan kabiiran fakhudz ahadanaa makaanahu innaa naraaka mina almuhsiniina

79. qaala ma’aadza allaahi an na/khudza illaa man wajadnaa mataa’anaa ‘indahu innaa idzan lazhaalimuuna

80. falammaa istay-asuu minhu khalashuu najiyyan qaala kabiiruhum alam ta’lamuu anna abaakum qad akhadza ‘alaykum mawtsiqan mina allaahi wamin qablu maa farrathtum fii yuusufa falan abraha al-ardha hattaa ya/dzana lii abii aw yahkuma allaahu lii wahuwa khayru alhaakimiina

81. irji’uu ilaa abiikum faquuluu yaa abaanaa inna ibnaka saraqa wamaa syahidnaa illaa bimaa ‘alimnaa wamaa kunnaa lilghaybi haafizhiina

82. wais-ali alqaryata allatii kunnaa fiihaa waal’iira allatii aqbalnaa fiihaa wa-innaa lashaadiquuna

83. qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun ‘asaa allaahu an ya/tiyanii bihim jamii’an innahu huwa al’aliimu alhakiimu

84. watawallaa ‘anhum waqaala yaa asafaa ‘alaa yuusufa waibyadhdhat ‘aynaahu mina alhuzni fahuwa kazhiimun

85. qaaluu taallaahi taftau tadzkuru yuusufa hattaa takuuna haradhan aw takuuna mina alhaalikiina

86. qaala innamaa asykuu batstsii wahuznii ilaa allaahi wa-a’lamu mina allaahi maa laa ta’lamuuna

87. yaa baniyya idzhabuu fatahassasuu min yuusufa wa-akhiihi walaa tay-asuu min rawhi allaahi innahu laa yay-asu min rawhi allaahi illaa alqawmu alkaafiruuna

88. falammaa dakhaluu ‘alayhi qaaluu yaa ayyuhaa al’aziizu massanaa wa-ahlanaa aldhdhurru waji/naa bibidaa’atin muzjaatin fa-awfi lanaa alkayla watashaddaq ‘alaynaa inna allaaha yajzii almutashaddiqiina

89. qaala hal ‘alimtum maa fa’altum biyuusufa wa-akhiihi idz antum jaahiluuna

90. qaaluu a-innaka la-anta yuusufa qaala anaa yuusufu wahaadzaa akhii qad manna allaahu ‘alaynaa innahu man yattaqi wayashbir fa-inna allaaha laa yudhii’u ajra almuhsiniina

91. qaaluu taallaahi laqad aatsaraka allaahu ‘alaynaa wa-in kunnaa lakhaathi-iina

92. qaala laa tatsriiba ‘alaykumu alyawma yaghfiru allaahu lakum wahuwa arhamu alrraahimiina

93. idzhabuu biqamiishii haadzaa fa-alquuhu ‘alaa wajhi abii ya/ti bashiiran wa/tuunii bi-ahlikum ajma’iina

94. walammaa fashalati al’iiru qaala abuuhum innii la-ajidu riiha yuusufa lawlaa an tufanniduuni

95. qaaluu taallaahi innaka lafii dhalaalika alqadiimi

96. falammaa an jaa-a albasyiiru alqaahu ‘alaa wajhihi fairtadda bashiiran qaala alam aqul lakum innii a’lamu mina allaahi maa laa ta’lamuuna

97. qaala sawfa astaghfiru lakum rabbii innahu huwa alghafuuru alrrahiimu

98. falammaa dakhaluu ‘alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi waqaala udkhuluu mishra in syaa-a allaahu aaminiina

99. warafa’a abawayhi ‘alaa al’arsyi wakharruu lahu sujjadan waqaala yaa abati haadzaa ta/wiilu ru/yaaya min qablu qad ja’alahaa rabbii haqqan waqad ahsana bii idz akhrajanii mina alssijni wajaa-a bikum mina albadwi min ba’di an nazagha alsysyaythaanu baynii wabayna ikhwatii inna rabbii lathiifun limaa yasyaau innahu huwa al’aliimu alhakiimu

100. rabbi qad aataytanii mina almulki wa’allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal-ardhi anta waliyyii fii alddunyaa waal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiin

101. rabbi qad aataytanii mina almulki wa’allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal-ardhi anta waliyyii fii alddunyaa waal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina

102. dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz ajma’uu amrahum wahum yamkuruuna

103. wamaa aktsaru alnnaasi walaw harashta bimu/miniina

104. wamaa tas-aluhum ‘alayhi min ajrin in huwa illaa dzikrun lil’aalamiina

105. waka-ayyin min aayatin fii alssamaawaati waal-ardhi yamurruuna ‘alayhaa wahum ‘anhaa mu’ridhuuna

106. wamaa yu/minu aktsaruhum biallaahi illaa wahum musyrikuuna

107. afa-aminuu an ta/tiyahum ghaasyiyatun min ‘adzaabi allaahi aw ta/tiyahumu alssaa’atu baghtatan wahum laa yasy’uruuna

108. qul haadzihi sabiilii ad’uu ilaa allaahi ‘alaa bashiiratin anaa wamani ittaba’anii wasubhaana allaahi wamaa anaa mina almusyrikiina

109. wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim min ahli alquraa afalam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu alladziina min qablihim waladaaru al-aakhirati khayrun lilladziina ittaqaw afalaa ta’qiluuna

110. hattaa idzaa istay-asa alrrusulu wazhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaa fanujjiya man nasyaau walaa yuraddu ba/sunaa ‘ani alqawmi almujrimiina

111. laqad kaana fii qashashihim ‘ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna

 

Sumber rujukan > alquranrumionline

Surah Yusuf Rumi

 

Video Bacaan Surah Yusuf Jawi

Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah Yusuf tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

 

Baca Surah Lain >> Bacaan Surah Ad Dukhan Rumi Dan Jawi

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.