Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi. Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan Surah Maryam untuk anda. Ada segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi..

Untuk itu, admin kongsikan. Sama-sama perbaiki bacaan tersebut..

Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi

 

Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi

Untuk anda yang ingin memperlajari surah ini, admin kongsikan panduan Surah Yusuf Rumi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..

 

Bacaan Dalam Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1.Kaaaf-Haa-Yaa-‘Ayyyn-Saaad

2.Zikru rahmati Rabbika ‘abdahoo Zakariyya

3.Iz naadaa Rabbahoo nidaaa’an khafiyyaa

4.Qaala Rabbi innee wahanal ‘azmu minnee washta ‘alar ra’su shaibanw wa lam akun bidu’aaa’ika Rabbi shaqiyyaa

5.Wa innee khiftul mawaaliya minw waraaa’ee wa kaanat imra atee ‘aqiran fa hablee mil ladunka waliyyaa

6.Yarisunee wa yarisu min aali Ya’qoob, waj’alhu Rabbi radiyya

7.Yaa Zakariyyaaa innaa nubashshiruka bi ghulaamin ismuhoo Yahyaa lam naj’al lahoo min qablu samiyyaa

8.Qaala Rabbi annaa yakoonu lee ghulaamunw kaanat imra atee ‘aaqiranw wa qad balaghtu minal kibari ‘itiyyaa

9.Qaala kazaalika qaala Rabbuka huwa ‘alaiya haiyinunw wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shai’aa

10.Qaala Rabbij ‘al leee Aayah; qaala Aayatuka allaa tukalliman naasa salaasa layaalin sawiyyaa

11.Fakharaja ‘alaa qawmihee minal mihraabi fa-awhaaa ilaihim an sabbihoo bukratanw wa ‘ashiyyaa

12.Yaa Yahyaa khuzil Kitaaba biquwwatinw wa aatainaahul hukma sabiyyaa

13.Wa hanaanam mil ladunnaa wa zakaatanw wa kaana taqiyyaa

14.Wa barram biwaalidayhi wa lam yakum jabbaaran ‘asiyyaa

15.Wa salaamun ‘alaihi yawma wulida wa yawma yamootu wa yawma yub’asu haiyyaa (section 1)

16.Wazkur fil Kitaabi Maryma; izin tabazat min ahlihaa makaanan sharqiyyaa

17.Fattakhazat min doonihim hijaaban fa arsalnaaa ilaihaa roohanaa fatamassala lahaa basharan sawiyyaa
18.Qaalat inneee a’oozu bir Rahmaani minka in kunta taqiyyaa

19.Qaala innamaa ana rasoolu Rabbiki li ahaba laki ghulaaman zakiyyaa

20.Qaalat anna yakoonu lee ghulaamunw wa lam yamsasnee bashrunw wa lam aku baghiyyaa

21.Qaala kazaaliki qaala Rabbuki huwa ‘alaiya haiyimunw wa linaj ‘alahooo Aayatal linnaasi wa rahmatam minnaa; wa kaana amram maqdiyyaa

22.Fahamalat hu fantabazat bihee makaanan qasiyyaa

23.Fa ajaaa ‘ahal makhaadu ilaa jiz’in nakhlati qaalat yaa laitanee mittu qabla haazaa wa kuntu nasyam mansiyyaa

24.Fanaadaahaa min tahtihaaa allaa tahzanee qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa

25.Wa huzzeee ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa

26.Fakulee washrabee wa qarree ‘ainaa; fa immaa tarayinnna minal bashari ahadan faqooleee innee nazartu lir Rahmaani sawman falan ukallimal yawma insiyyaa

27.Fa atat bihee qawmahaa tahmiluhoo qaaloo yaa Maryamoo laqad ji’ti shai’an fariyyaa

28.Yaaa ukhta Haaroona maa kaana abooki mra’a saw’inw wa maa kaanat ummuki baghiyyaa

29.Fa ashaarat ilaih; qaaloo kaifa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyaa

30.Qaala innee ‘abdullaahi aataaniyal Kitaaba wa ja’alanee Nabiyyaa

31.Wa ja’alanee mubaarakan aina maa kuntu wa awsaanee bis Salaati waz Zakaati maa dumtu haiyaa

32.Wa barram biwaalidatee wa lam yaj’alnee jabbaaran shaqiyyaa

33.Wassalaamu ‘alaiya yawma wulidtu wa yawma amootu wa yawma ub’asu haiyaa

34.Zaalika ‘Eesab-nu Maryama; qawlal haqqil lazee feehi yamtaroon

35.Maa kaana lillaahi ai yattakhiza minw waladin Subhaanah; izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fa yakoon
36.Wa innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa’budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem

37.Fakhtalafal ahzaabu min bainihim fawailul lillazeena kafaroo min mashhadi Yawmin ‘azeem

38.Asmi’ bihim wa absir Yawma ya’toonanaa laakiniz zaalimoonal yawma fee dalaalin mubeen

39.Wa anzirhum Yawmal hasrati iz qudiyal amr; wa hum fee ghaflatinw wa hum laa yu’minoon

40.Innaa nahnu narisul arda wa man ‘alaihaa wa ilainaa yurja’oon (section 2)

41.Wazkur fil Kitaabi Ibraaheem; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa

42.Iz qaala li abeehi yaaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u wa laa yubsiru wa laa yughnee ‘anka shai’aa

43.Yaaa abati innee qad jaaa’anee minal ‘ilmi maa lam ya’tika fattabi’neee ahdika siraatan Sawiyyaa

44.Yaaa abati laa ta’budish Shaitaan; innash Shaitaana kaana lir Rahmaani ‘asiyyaa

45.Yaaa abati innee akhaafu ai yamassaka ‘azaabum minar Rahmaani fatakoona lish Shaitaani waliyyaa

46.Qaala araaghibun anta ‘an aalihatee yaaa Ibraaheemu la ‘il lam tantahi la arjumannaka wahjurnee maliyyaa

47.Qaala salaamun ‘alaika sa astaghfiru laka Rabbeee innahoo kaana bee hafiyyaa

48.Wa a’tazilukum wa maa tad’oona min doonil laahi wa ad’oo Rabbee ‘asaaa allaaa akoona bidu’aaa’i Rabbee shaqiyyaa

49.Fa lam ma’tazalahum wa maa ya’budoona min doonil laahi wahabnaa lahoo is-haaqa wa ya’qoob; wa kullan ja’alnaa Nabiyyaa

50.Wa wahabnaa lahum mirrahmatinaa wa ja’alnaa lahum lisaana sidqin ‘aliyyaa (section 3)

51.Wazkur fil Kitaabi Moosaaa; innahoo kaana mukhlasanw wa kaana Rasoolan Nabiyyaa

52.Wa naadainaahu min jaanibit Tooril aimani wa qarrabnaahu najiyyaa

53.Wa wahabnaa lahoo mir rahmatinaaa akhaahu Haaroona Nabiyyaa

54.Wazkur fil Kitaabi ismaa’eel; innahoo kaana saadiqal wa’di wa kaana Rasoolan Nabiyyaa

55.Wa kaana ya’muru ahlahoo bis Salaati waz zakaati wa kaana ‘inda Rabbihee mardiyyaa

56.Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa

57.Wa rafa’naahu makaanan ‘aliyyaa

58.Ulaaa’ikal lazeena an’amal laahu ‘alaihim minan Nabiyyeena min zurriyyati Aadama wa mimman hamalnaa ma’a Noohinw wa min zurriyyati Ibraaheema wa Israaa’eela wa mimman hadainaa wajta bainaaa; izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw wa bukiyyaa (make sajda)

59.Fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’us Salaata wattaba’ush shahawaati fasawfa yalqawna ghaiyyaa

60.Illaa man taaba wa aamana wa ‘amila saalihan fa ulaaa’ika yadkhuloonal jannata wa laa yuzlamoona shai’aa

61.Jannaati ‘adninil latee wa’adar Rahmaanu ibaadahoo bilghaib; innahoo kaana wa’duhoo ma’tiyyaa

62.Laa yasma’oona feehaa laghwan illaa salaamaa; wa lahum rizquhum feehaa bukratanw wa ‘ashiyyaa

63.Tilkal jannatul latee noorisu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaa

64.Wa maa natanazzalu illaa bi amri Rabbika lahoo maa baina aideenaa wa maa khalfanaa wa maa baina zaalik; wa maa kaana Rabbuka nasiyyaa

65.Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa fa’bud hu wastabir li’ibaadatih; hal ta’lamu lahoo samiyyaa (section 4)

66.Wa yaqoolul insaanu ‘a izaa maa mittu lasawfa ukhraju haiyaa

67.’A wa laa yazkurul insaanu annaa khalaqnaahu min qablu wa lam yaku shai’aa

68.Fawa Rabbika lanahshu rannahum wash shayaateena summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyyaa

69.Summa lanan zi’anna min kulli shee’atin aiyuhum ashaddu ‘alar Rahmaani ‘itiyyaa

70.Summa lanahnu a’lamu billazeena hum awlaa bihaa siliyyaa

71.Wa in minkum illaa waariduhaa; kaana ‘alaa Rabbika hatmam maqdiyyaa

72.Summa nunajjil lazeenat taqaw wa nazaruz zaalimeena feehaa jisiyyaa

73.Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo aiyul fareeqaini khairum maqaamanw wa ahsanu nadiyyaa

74.Wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu asaasanw wa ri’yaa

75.Qul man kaana fidda laalati falyamdud lahur Rahmaanu maddaa; hattaaa izaa ra aw maa yoo’adoona immal ‘azaaba wa immas Saa’ata fasa ya’lamoona man huwa sharrum makaananw wa ad’afu jundaa

76.Wa yazeedul laahul lazeenah tadaw hudaa; wal baaqiyaatus saalihaatu khairun ‘inda Rabbika sawaabanw wa khairum maraddaa

77.Afara’aytal lazee kafara bi Aayaatinaa wa qaala la oota yanna maalanw wa waladaa

78.’At tala’al ghaiba ‘amit takhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa

79.Kallaa; sanaktubu maa yaqoolu wa namuddu lahoo minal ‘azaabi maddaa

80.Wa narisuhoo maa yaqoolu wa ya’teenaa fardaa

81.Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal liyakoonoo lahum ‘izzaa

82.Kallaa; sa yakfuroona bi’ibaadatihim wa yakoonoona ‘alaihim diddaa (section 9)

83.Alam tara annaaa arsalnash Shayaateena ‘alal kaafireena ta’uzzuhum azzaa

84.Falaa ta’jal alaihim innamaa na ‘uddu lahum ‘addaa

85.Yawma nahshurul muttaqeena ilar Rahmaani wafdaa

86.Wa nasooqul mujrimeena ilaa Jahannama wirdaa

87.Laa yamlikoonash shafaa’ata illaa manittakhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa

88.Wa qaalut takhazar Rahmaanu waladaa

89.Laqad ji’tum shai’an iddaa
90.Takaadus samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaq qul ardu wa takhirrul jibaalu haddaa

91.An da’aw lir Rahmaani waladaa

92.Wa maa yambaghee lir Rahmaani ai yattakhiza waladaa

93.In kullu man fis samaawaati wal ardi illaaa aatir Rahmaani ‘abdaa

94.Laqad ahsaahum wa addahum ‘addaa

95.Wa kulluhum aateehi Yawmal Qiyaamati fardaa

96.Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati sa yaj’alu lahumur Rahmaanu wuddaa

97.Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika litubashshira bihil muttaqeena wa tunzira bihee qawmal luddaa

98.Wa kam ahlaknaa qabla hum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaa (section 6)

 

Sumber rujukan > alquranrumionline

 

Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi

 

Video Bacaan Dalam Jawi

Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

Baca Surah Lain >> Bacaan Surah Ad Dukhan Rumi Dan Jawi

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.