Bacaan Surah Al-Jin Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Al-Jin Rumi Dan Jawi. Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan Surah Al-Jin untuk anda. Ada segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi..

Untuk itu, admin kongsikan bacaan Al-Jin rumi. Sama-sama perbaiki bacaan tersebut..

Bacaan Surah Al-Jinn Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Al-Jinn Rumi Dan Jawi

Untuk anda yang ingin memperlajari surah ini, admin kongsikan panduan Surah Al Jin Rumi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..

 

Bacaan Surah Al-Jin Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Qul oohiya ilaiya annna hustama’a nafarum minal jinni faqaalooo innaa sami’naa quraanan ajaba

2. Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa ‘ahada

3. Wa annahoo Ta’aalaa jaddu Rabbinaa mat’takhaza saahibatanw wa laa walada

4. Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa ‘al allahi shatata

5. Wa annaa zanannaaa al lan taqoolal insu wal jinnu ‘al allahi kaziba

6. Wa annahoo kaana rijaalun minal insi ya’oozoona bi rijaalin minal jinni fa zaadoohum rahaqa

7. Wa annahum zannoo kamaa zanantum al lany yab’asal laahu ‘ahada

8. Wa annaa lamasnas samaaa’a fa wajadnaahaa muli’at harasan shadeedanw wa shuhuba

9. Wa annaa kunnaa naq’udu minhaa maqaa’ida lis’sam’i famany yastami’il ‘aana yajid lahoo shihaabar rasada

10. Wa annaa laa nadreee asharrun ureeda biman fil ardi ‘am ‘araada bihim rabbuhum rashada

11. Wa annaa minnas saalihoona wa minnaa doona zaalika kunnaa taraaa’iqa qidada

12. Wa annaa zanan naaa al lan nu’jizal laaha fil ardi wa lan nu’jizahoo haraba

13. Wa annaa lammaa sami’nal hudaaa aamannaa bihee famany yu’min bi rabbihee falaa yakhaafu bakhsanw wa laa rahaqa

14. Wa annaa minnal muslimoona wa minnal qaasitoona faman aslama fa ulaaa’ika taharraw rashada

15. Wa ammal qaasitoona fa kaanoo li jahannama hataba

16. Wa alla wis taqaamoo ‘alat tareeqati la asqaynaahum maa’an ghadaqa

17. Linaftinahum feeh; wa many yu’rid ‘an zikri rabbihee yasluk hu ‘azaaban sa’ada

18. Wa annal masaajida lil laahi falaa tad’oo ma’al laahi ‘ahada

19. Wa annahoo lammaa qaama ‘abdul laahi yad’oohu kaadoo yakoonoona ‘alaihi libada

20. Qul innamaaa ad’oo rabbee wa laaa ushriku biheee ‘ahada

21. Qul innee laaa amliku lakum darranw wa laa rashada

22. Qul innee lany yujeeranee minal laahi ‘ahadunw, wa lan ajida min doonihee multahada

23. Illaa balaagham minal laahi wa risaalaatih; wa many ya’sil laaha wa rasoolahoo fa inna lahoo naara jahannama khaalideena feehaaa ‘abada

24. Hattaaa izaa ra aw maa yoo’adoona fasaya’lamoona man ad’afu naasiranw wa aqallu ‘adada

25. Qul in adreee a qareebum maa too’adoona am yaj’alu lahoo rabbeee ‘amada

26. ‘Aalimul ghaibi falaa yuzhiru alaa ghaibiheee ‘ahada

27. Illaa manir tadaa mir rasoolin fa innahoo yasluku min baini yadaihi wa min khalfihee rasada

28. Liya’lama an qad ablaghoo risaalaati rabbihim wa ahaata bi maa ladaihim wa ahsaa kulla shai’in ‘adada

 

Bacaan Surah Al-Jinn Rumi Dan Jawi

 

Video Bacaan Surah Al-Jin Jawi

Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah Al-Jin tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

 

Pengenalan Surah Al-Jin

Surah ke-72 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat. Dinamakan “al-Jinn” yang bererti “Jin” diambil dari kata “al-Jinn” yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahawa jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan Al Quran dan mereka mengikuti ajaran Al Quran tersebut.

Bacaan Surah Al-Jin Rumi Dan Jawi

 

Baca Surah Lain >> Bacaan Surah Maryam Rumi Dan Jawi

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.