Bacaan Surah Yasin Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Yasin Rumi Dan Jawi. Alhamdulillah banyak kelebihan bagi mereka yang selalu membaca Surah Yasin, bacaan tersebut bukan saja menjadi amalan setiap malam jumaat tapi lagi terbaik dibaca hari-hari tidak kira tempat dan masa. Tiada alasan untuk menjadikan ia amalan dalam hidup kita seharian. Bagi pendapat admin, bila selalu membaca surah yasin, hati sentiasa tenang dan memberi sesuatu  dalam diri ini. Susah nak terangkan disini. Apa yang pasti, anda amalkan selalu..

Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan bacaan yasin dalam  rumi dan jawi untuk anda. Anda segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi. Untuk itu, admin ada kongsikan bacaan yasin rumi. Admin berikan bacaan tersebut..

Bacaan Surah Yasin Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Yasin Rumi Dan Jawi

Untuk anda yang ingin memperlajari doa ini, admin kongsikan panduan Bacaan Surah Yasin dalam rumi dan jawi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..

Bacaan Surah Yasin Rumi

1 yaa siiin

2 wal qur’aanil Hakiymi

3 innaka laminal mursaliyna

4 ‘Alaa SiraaTim mustaqiym

5 tanziylal ‘AziyzirraHiymi

6 litundhira qawmam maaa undhira aabaaauhum fahum gaafiluuna

7 laqad Haqqal qawlu ‘Alaaa aktharihim fahum Laa yu’minuuna

8 innaa ja’Alnaa fiiiy a’Ånaaqihim agLaaLan fahiya ilal adhqaani fahum muqmaHuuna

9 wa ja’Alnaa mim bayni aydiyhim saddaw wa min khalfihim saddan fa-agshaynaahum fahum Laa yubSiruuna
10 wa sawaaaun ‘Alayhim a-andhartahum am lam tundhirhum Laa yu’minuuna

11 innamaa tundhiru manittaba’Adhdhikra wa khashiyarraHmaana bilgaybi fabashshirhu bimagfiratiw wa ajrin kariymin

12 innaa naHnu nuHyiyl mawtaa wa naktubu maa qaddamuu wa aathaarahum wa kulla shay’in aHSaynaahu fiiiy imaamim mubiynin

13 waDrib lahum mathaLan aSHaabal qaryah idh jaaa-ahal mursaluuna

14 idh arsalnaaa ilayhimuth nayni fakadhdhabuuhumaa fa’Azzaznaa bithaalithin faqaaluuu innaaa ilaykum mursaluuna

15 qaaluu maaa antum illaa basharum mithlunaa wa maaa anzalar raHmaanu min shay’in in antum illaa takdhibuuna

16 qaaluu rabbunaa ya’Ålamu innaaa ilaykum lamursaluuna

17 wa maa ‘Alaynaaa illal baLaagul mubiyn

18 qaaluuu innaa taTayyarnaa bikum lail lam tantahuu lanarjumannakum wa layamassannakum minnaa ‘Adhaabun aliymun

19 qaaluu Taaairukum ma’Akum ain dhukkirtum bal antum qawmum musrifuuna

20 wa jaaa-a min aqSalmadiynati rajuluy yas’AA qaala yaa qawmittabi’UUl mursaliyna

21 ittabi’UU mal Laa yas’alukum ajraw wa hum muhtaduuna
22 wa maaliya Laaa a’Åbudulladhiy faTaraniy wa ilayhi turja’UUna

23 a-attakhidhu min duunihiii aalihatan in yuridnirraHmaanu biDurril Laa tugni ‘Anniy
shafaa’Atuhum shay’aw wa Laa yunqidhuuni

24 inniiiy idhal lafiy DaLaalim mubiynin

25 inniiiy aamantu birabbikum fasma’UUn

26 qiyladkhulil jannah qaala yaa layta qawmiy ya’Ålamuuna

27 bimaa gafara liy rabbiy wa ja’Alaniy minal mukramiyna

28 wa maaa anzalnaa ‘Alaa qawmihii mim ba’Ådihii min jundim minas samaaai wa maa kunnaa munziliyna
29 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum khaamiduuna

30 yaa Hasratan ‘Alal’Ibaadi maa ya’tiyhim mir rasuulin iLLaa kanuu bihii yastahziuuna

31 alam yaraw kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilayhim Laa yarji’UUna

32 wa in kullul lammaa jamiy’Ul ladaynaa muHDaruuna

33 wa aayatul lahumuL arDul maytatu aHyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa Habban faminhu ya’kuluuna

34 wa ja’Alnaa fiyhaa jannaatim min nakhiyliw wa a’Ånaabiw wa fajjarnaa fiyhaa minal ‘Uyuuni

35 liya’kuluu min thamarihii wa maa ‘Amilat-hu aydiyhim
35 afaLaa yashkuruuna

36 subHaanalladhiy khalaqaL azwaaja kullahaa mimmaa tumbituL arDu wa min anfusihim wa mimmaa Laa ya’Ålamuuna

37 wa aayatul lahumullaylu naslakhu minhunnahaara faidhaa hum muZlimuuna

38 wash shamsu tajriy limustaqarril lahaa dhaalika taqdiyrul ‘Aziyzil ‘Aliym

39 wal qamara qaddarnaahu manaazila Hattaa ‘AAdakal ‘Urjuunil qadiymi

40 Lash shamsu yambagiy lahaaa an tudrikal qamara wa Lal laylu saabiqunnahaar wa kullun fiy falakiy yasbaHuuna

41 wa aayatul lahum annaa Hamalnaa dhurriyyatahum fiyl fulkil mashHuuna

42 wa khalaqnaa lahum mim mithlihii maa yarkabuuna

43 wa in nasha’ nugriqhum faLaa Sariykha lahum wa Laa hum yunqadhuuna

44 illaa raHmatam minnaa wa mataa’An ilaa Hiynin

45 wa idhaa qiyla lahumuttaquu maa bayna aydiykum wa maa khalfakum la’Allakum turHamuuna

46 wa maa ta’tiyhim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu ‘Anhaa mu’ÅriDiyna

47 wa idhaa qiyla lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladhiyne kafaruu lilladhiyna aamanuuu anuT’Imu mal law yashaaaullaahu aT’Amahu in antum illaa fiy DaLaalimmubiynin

48 wa yaquuluuna mataa haadhal wa’Ådu in kuntum Saadiqiyna

49 maa yanZuruuna illaa SayHataw waaHidatan ta’khudhuhum wa hum yakhiSSimuuna

50 falaa yastaTiy’UUna tawSiyataw wa Laaa ilaaa ahlihim yarji’UUna

51 wa nufikha fiySSuuri faidhaa hum minal ajdaathi ilaa rabbihim yansiluuna

52 qaaluu yaa waylanaa mam ba’Athanaa mim marqadinaa haadhaa maa wa’AdarraHmaanu wa Sadaqal mursaluuna

53 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum jamiy’Ul ladaynaa muHDaruuna

54 falyawma Laa tuZlamu nafsun shay’aw wa Laa tujzawna illaa maa kuntum ta’Åmaluuna

55 inna aSHaabal jannatil yawma fiy shugulin faakihuun

56 hum wa azwaajuhum fiy ZiLaalin ‘Alal araaaiki muttakiuuna

57 lahum fiyhaa faakihatuw wa lahum maa yadda’UUna

58 saLaamun qawLam mir rabbir raHiymin59 wamtaazuul yawma ayyuhal mujrimuuna

60 alam a’Åhad ilaykum yaa baniiiy aadama al Laa ta’ÅbuduushshayTaana innahuu lakum ‘Aduwwum mubiynun

61 wa ani’Åbuduuniy haadhaa SiraaTum mustaqiymun

62 wa laqad aDalla minkum jibillan kathiyraa afalam takuunuu ta’Åqiluuna

63 haadhihii jahannamullatiy kuntum tuu’Aduuna

64 iSlawhal yawma bimaa kuntum takfuruuna

65 alyawma nakhtimu ‘ALaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aydiyhim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuna

66 walaw nashaaau laTamasnaa ‘Alaaa a’Åyunihim fastabaquuSSiraaTa fa annaa yubSiruuna

67 walaw nashaaau lamasakhnaahum ‘Alaa makaanatihim famastaTaa’UU muDiyyaw wa Laa yarji’UUna

68 wa man nu’Ammirhu nunakkishu fiyl khalq afaLaa ya’Åqiluuna
69 wa maa ‘Allamnaahushshi’Åra wa maa yambagiiy lah in huwa illaa dhikruw wa qur’aanum mubiynun

70 liyundhira man kaana Hayyaw wa yaHiqqal qawlu ‘Alaal kaafiriyna

71 awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘Amilat aydiynaaa an’AAman fahum lahaa maalikuuna

72 wa dhallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya’kuluuna

73 wa lahum fiyhaa manaafi’U wa mashaarib afaLaa yashkuruuna

74 wattakhadhuu min duunillaahi aalihatal la’Allahum yunSaruun

75 Laa yastaTiy’UUna naSrahum wa hum lahum jundum muHDaruuna

76 faLaa yaHzunka qawluhum innaa na’Ålamu maa yusirruuna wa maa yu’Ålinuuna

77 awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuTfatin faidhaa huwa khaSiymum mubiynun

78 waDaraba lanaa mathalaw wa nasiya khalqah qaala may yuHyiyl ‘IZaama wa hiya ramiymun

79 qul yuHyiyhalladhii ansha-ahaaa awwala marrah wa huwa bikulli khalqin ‘Aliymun

80 alladhiy ja’Ala lakum minashshajaril akhDari naaran faidhaaa antum minhu tuuqiduuna

81 awalaysalladhiy khalaqassamaawaati wal arDa biqaadirin ‘Alaaa ay yakhluqa mithlahum balaa wa huwal khaLLaaqul ‘Aliymun

82 innamaaa amruhuuu idhaaa araada shay’an an yaquula lahu kun fayakuunu

83 fasubHaanalladhiy biyadihii malakuutu kulli shay’iw wa ilayhi turja’UUn.

Sumber > slideshare

Bacaan Doa Lain:

 

Video Bacaan Surah Yasin Jawi

Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah Yasin tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.